Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế

Chức năng, nhiệm vụ của khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế

1. Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vaccine, sinh phẩm, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý. Căn cứ nhu cầu của các khoa, phòng, Trạm Y tế lập dự trù trình Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt trước khi thực hiện mua sắm thuốc và vật tư, hoá chất…Thực hiện công tác kiểm kê và bảo quản kho;

2. Phối hợp cùng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS phân phối sử dụng vaccine, sinh phẩm trong chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên và dịch vụ.

3. Căn cứ kế hoạch chung của Trung tâm Y tế, khoa phối hợp cùng Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Trung tâm Y tế trình Giám đốc Trung tâm Y tế duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch và dự toán được duyệt;

4. Pha chế một số thuốc dùng trong đơn vị;

5. Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong toàn trung tâm;

6. Tham gia quản lý kinh phí thuốc. Thực hiện công tác kế toán dược;

7. Hướng dẫn thực hành của các trường y dược. Quản lý các nguyên tắc thực hành trong lĩnh vực dược;

8. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc;

9. Cấp phát thuốc theo toa. Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác Dược;

10. Tổ chức đấu thầu, vật tư y tế theo quy định chung của Nhà nước;

11. Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước;

12. Quản lý tốt việc giao nhận thiết bị y tế cho khoa, phòng, Trạm Y tế sử dụng theo quy định.

13.  Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn;

14. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy. Đối với những máy đắt tiền, kỹ thuật mới phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc Trung tâm Y tế;

15. Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền;

16. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy;

17. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước;

18. Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong đơn vị trình Giám đốc Trung tâm Y tế;

19. Tổ chức học tập cho các thành viên trong Trung tâm Y tế và các cơ sở y tế tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả;

20. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;

21. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

PHỤC VỤ TẬN TÌNH - NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC