Khoa Khám Bệnh

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Khám bệnh

1. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh;

2. Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú: thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chỉ định điều trị thích hợp sau khi thăm khám xác định mức độ bệnh, kê đơn thuốc về nhà điều trị và theo dõi ở tuyến y tế cơ sở hoặc hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú. Làm hồ sơ bệnh án vào viện điều trị nội trú;

3. Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao;

4. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa;

5. Thực hiện làm thủ thuật và ghi sổ thủ thuật chuyên khoa theo mẫu quy định, làm thủ thuật chuyên khoa;

6. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;

7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

GIAO TIẾP NIỀM NỞ - PHỤC VỤ TẬN TÌNH