Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện;

2. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện;

3. Tham mưu việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn của đơn vị;

4. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa;

5. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn đơn vị;

6. Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn đơn vị;

7. Bảo đảm vệ sinh đơn vị vị sạch đẹp;

8. Giám sát mọi thành viên trong đơn vị thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng;

9. Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn. Trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ;

10. Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

- Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng.

- Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc (nếu có).

11. Kiểm tra, đôn đốc viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách hàng thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh;

12. Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn;

13. Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị;

14. Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế;

15. Tham gia cùng Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc (nếu có) và sử dụng kháng sinh hợp lý;

16. Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn;

17. Thực hiện báo cáo theo đúng quy định;

18. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;

19. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

AN TOÀN - HIỆU QUẢ