Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Y tế Công cộng và dinh dưỡng

          1. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng chương trình định kỳ và hàng năm để trình Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt;

          2. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn huyện;

          3. Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn;

          4. Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động;

          5. Tổ chức thực hiện phục vụ ăn uống cho người bệnh đảm bảo về số lượng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp với bệnh lý;

          6. Theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho người bệnh nội trú trong Trung tâm;

          7. Hội chẩn giữa các cán bộ khoa dinh dưỡng với các bác sĩ điều trị về chế độ ăn đối với những trường hợp bệnh đặc biệt có liên quan đến dinh dưỡng;

          8. Tổ chức thực hiện và kiểm tra chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn uống trong Trung tâm;

          9. Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác. Các hình thức: biên soạn thực đơn, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn dinh dưỡng cho bệnh nhân, thân nhân và cán bộ y tế, tư vấn dinh dưỡng cá thể hoặc nhóm nhỏ cho bệnh nhân và thân nhân;

          10. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích;

          11. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế, các dự án về dinh dưỡng, sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

          12. Thực hiện báo cáo đúng quy định.

          13. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;

          14. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.