Phòng Điều Dưỡng

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Điều Dưỡng

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng để trình Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt.

2. Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

3. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn và Quy chế của Trung tâm Y tế;

4. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng;

5. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định;

6. Phối hợp với phòng Tổ chức - hành chính bố trí và điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý;

7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn;

8. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

9. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đốc Trung tâm Y tế;

10. Thực hiện báo cáo theo đúng quy định;

11. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;

12. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.