phòng Tài chính - Kế toán

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính - Kế toán

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác đơn vị, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của đơn vị và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt;

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định;

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị;

4. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị;

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản;

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định;

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của đơn vị;

8. Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao theo quy định;

9. Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc Nhà nước;

10. Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các ngân hàng thương mại có mở tài khoản;

11. Phát hành và luân chuyển chứng từ kế toán theo quy định;

12. Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Giám đốc, của cấp trên;

13. Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo đúng quy định;

14. Thực hiện báo cáo đúng quy định;

15. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;

16. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

 

Thu đủ - chi đúng, tiết kiệm - hiệu quả, hết lòng vì khách hàng