Quản lý chất lượng

Báo Cáo kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra năm 2020 tại Trung tâm Y tế huyện
[ Cập nhật vào ngày (15/12/2020) ]


Căn cứ Kế hoạch số 3438/KH-SYT ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Sở Y tế An Giang về triển khai kiểm tra công tác y tế khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 1309/KH-TTYT ngày 28/10/2020 của Trung tâm Y tế về việc tổ chức tự kiểm tra đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã, thị trấn năm 2020;

Trung tâm Y tế (TTYT) báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Tại Trung tâm Y tế

1.1. Kết quả tự kiểm tra, đánh giá theo Kế hoạch 1205/KH-BYT ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Bộ Y tế về kiểm tra việc triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2019:

Số

TT

Nội dung

Điểm chuẩn

Điểm đạt 2019

Điểm tự chấm 2020

GHI CHÚ

1

Bảng điểm triển khai thực hiện

20

13.5

18.5

 

2

Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh

80

68.39

69.2

 

3

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (82/83 TC)

200

132.4

138.4

Tđ 3.46

 

TỔNG CỘNG

300

214.3

226.1

 

1.2. Kết quả đánh giá theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp:

Số

TT

Nội dung

Điểm chuẩn

Điểm đạt (SYT chấm ngày 5/8/2020)

Điểm tự chấm 2020

GHI CHÚ

1

Bộ tiêu chí “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp”

150

85

(56.67%)

119

(79.3%)

Đạt Bệnh viện An toàn

1.3. Kết quả tự kiểm tra, đánh giá theo Quyết định số 2858/QĐ-SYT ngày 28/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành “Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dự phòng của các Trung tâm Y tế tuyến huyện” năm 2019

Số

TT

Nội dung

Điểm chuẩn

Điểm đạt 2019

Điểm tự chấm 2020

GHI CHÚ

1

Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dự phòng (áp dụng 53/54 TC)

215

151.79

(Tđ: 3.53)

178

(tđ: 4.14)

 

2. Kết quả kiểm tra trạm y tế

Số

TT

Tên trạm Y tế

Điểm chuẩn

Điểm kiểm tra 2020

GHI CHÚ

1

Phú Hòa

100

93.5

 

2

Núi Sập

100

91

 

3

Óc Eo

100

87.2

 

4

An Bình

100

91.25

 

5

Bình Thành

100

93.5

 

6

Mỹ Phú Đông

100

94.75

 

7

Vọng Đông

100

97

 

8

Tây Phú

100

93.5

 

9

Thoại Giang

100

93

 

10

Vĩnh Phú

100

96.5

 

11

Định Thành

100

94.25

 

12

Định Mỹ

100

93.75

 

13

Vĩnh Khánh

100

94.5

 

14

Vĩnh Chánh

100

90.9

 

15

Vĩnh Trạch

100

92

 

16

Phú Thuận

100

92

 

17

Vọng Thê

100

92

 

 

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về mặt mạnh

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc TTYT. Có sự kế thừa kết hợp với phát huy các giá trị truyền thống của đơn vị.

- Sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm, nổ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên toàn đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Việc thực hiện các bộ tiêu chí luôn theo hướng đi tích cực, mức đạt năm sau cao hơn năm trước. Lãnh đạo luôn quan tâm ưu tiên cải tiến chất lượng những vấn đề bệnh nhân chưa hài lòng.

- Có phân công, phân nhiệm rõ ràng đến từng khoa, phòng phụ trách thực hiện tiêu chí. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với thực hiện tiêu chí chất lượng.

 

 

 

 

2. Về tồn tại, hạn chế

2.1. Đối với hệ điều trị:

- Vẫn còn 2 tiêu chí dừng lại ở mức 1 (phòng xét nghiệm chưa riêng biệt và chưa có nhà thuốc bệnh viện), 3 tiêu chí dừng lại ở mức 2. Trong đó, vướng phải ở một số nội dung chủ yếu về điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện…

- Việc tuyển dụng bác sỹ chính quy chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ điều dưỡng trưởng có chứng chỉ quản lý chưa đạt yêu cầu.

2.2. Đối với hệ y tế dự phòng:

- Vẫn còn 2 tiêu chí dừng lại ở mức 2 (y tế lao động, sàng lọc trước sinh)…

- Công tác tiêm chủng tuy đã triển khai thực hiện tích cực song vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

2.3. Thực hiện Bộ tiêu chí “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”:

Chưa xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh từ xa, việc bố trí các buồng chức năng còn chưa đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chí do điều kiện hạ tầng kỹ thuật của TTYT còn hạn chế.

2.4. Đối với trạm y tế

Việc thực hiện danh mục kỹ thuật còn hạn chế, chưa đạt tỷ lệ theo quy định.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Hiện trạng đang sửa chữa cộng với tình trạng xuống cấp của 01 số khoa phòng chức năng TTYT đã ảnh hưởng đến các tiêu chí về điều kiện cơ sở vật chất.

- Một số khoa, phòng chưa chủ động trong việc phối hợp thực hiện các tiêu chí đòi hỏi nhiều khoa, phòng cùng thực hiện.

 - Mạng lưới quản lý chất lượng tuy được tập huấn nhưng chưa sâu sát thực tế nhất là đối với cán bộ quản lý chất lượng chuyên trách cũng chỉ được tham gia đào tạo ngắn hạn, chưa chuyên sâu.

 - Do hầu hết cán bộ của mạng lưới là điều dưỡng trưởng nên chi phối nhiều bởi công tác chuyên môn.

- Công tác tiêm chủng ảnh hưởng ít nhiều bởi tình trạng di dân.

4.4. Giải pháp khắc phục:

- Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc.

- Kiện toàn, nâng chất mạng lưới chất lượng cùng với nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các Ban chuyên trách quản lý chất lượng.

- Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình được phê duyệt.

- Kiến nghị đến cấp thẩm quyền cấp bổ sung kinh phí mua sắm, xây dựng nếu thấy cần thiết.

- Tổ chức phân công chặt chẽ, đúng nhiệm vụ, chức năng cho từng khoa, phòng kết hợp với lồng ghép việc thực hiện tiêu chí vào xét thi đua khen thưởng.

- Thường xuyên cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về quản lý chất lượng, tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm các đơn vị bạn và đơn vị tuyến trên. 

- Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn về khám, chữa bệnh và công tác y tế dự phòng kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị mới, kỹ thuật mới trong thực hiện nhiệm vụ.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Sở Y tế:

- Xem xét, phê duyệt kế hoạch dài hạn của TTYT.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về quản lý chất lượng bệnh viện để nâng cao nghiệp vụ cho mạng lưới quản lý chất lượng ở tuyến cơ sở.

- Có cơ chế khuyến khích, đãi ngộ cho bác sỹ chính quy mới ra trường về làm việc tại TTYT huyện, trạm y tế xã thị trấn.

2. Đối với UBND huyện:

Chỉ đạo UBND xã, thị trấn có chỉ đạo cho ban, ngành đoàn thể địa phương tích cực tham gia phòng chống dịch cùng ngành y tế cũng như hỗ trợ thêm một phần kinh phí cho chương trình phòng chống dịch.

 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện./.
Trần Minh Quyên
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO