Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (26/11/2021) ]


THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2)

kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 1831/KH-TTYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao động quý 4 năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng ban kiểm phiếu đăng ký dự tuyển.

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Kỹ thuật viên xét nghiệm (tuyến huyện): 01 thí sinh

2. Quản lý sức khỏe cộng đồng (tuyến xã): 03 thí sinh

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

Hội đồng xét tuyển trân trọng thông báo để các thí sinh đăng ký dự tuyển được biết./.

                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                                  (Đã ký)

                                                                                  Cao Minh Lễ

 

                               

 

 

 

 

 
Tập tin đính kèm

Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO