Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Niêm yết công khai danh sách kết quả xét chọn đề nghị tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 14 năm 2023 của Hội đồng cơ sở Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn
[ Cập nhật vào ngày (16/05/2022) ]

Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo niêm yết công khai danh sách kết quả việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” gồm 02 người


THÔNG BÁO

Niêm yết công khai danh sách kết quả xét chọn đề nghị tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 14 năm 2023 của Hội đồng cơ sở

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

 

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-TTYT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc thành lập Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023;

Căn cứ Kết quả cuộc họp, bỏ phiếu kín của Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023;

 

Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo niêm yết công khai danh sách kết quả việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” gồm 02 người, cụ thể như sau:

1. Danh sách cá nhân được xét chọn đề nghị tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ PHIẾU TÍN NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG

NAM

NỮ

SỐ PHIẾU ĐẠT

TỶ LỆ

1

Võ La Cường

Phó Giám đốc

1976

 

19/19

100%

2

Nguyễn Thị Sương

Phó Giám đốc

 

1975

19/19

100%

 

2. Hình thức niêm yết:

- Lãnh đạo các khoa/phòng Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã/thị trấn thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

- Niêm yết tại trụ sở làm việc của đơn vị (trên bảng công khai thông tin)

- Trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

3. Thời gian niêm yết, công khai: 10 ngày làm việc, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 27/5/2022.

 

Trên đây là thông báo niêm yết công khai danh sách kết quả xét chọn đề nghị tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023 của Hội đồng cơ sở Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn./.

(Có file đính kèm)
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO