Tin tức trung tâm y tế

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn
[ Cập nhật vào ngày (06/01/2023) ]


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023

 của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-SYT ngày 30/12/2022 của Sở y tế An Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét đề nghị của TP. Tài chính kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. TP. TCCB - HCQT, Trưởng Phòng Tài chính kế toán và các Khoa, Phòng trực thuộc Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Tập tin đính kèm

Phòng TCKT - TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO