Tin tức trung tâm y tế

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (08/11/2021) ]


SỞ Y TẾ AN GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ THOẠI SƠN 

Số: 1854/KH-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thoại Sơn, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-HĐPH ngày 17/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện cáchoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2021 trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Công văn số 3720/SYT-TTra ngày 03/11/2021 của Sở Y tế tình An Giang về việc phổ biến tài liệu sinh hoạt Ngày Pháp luật năm 2021

Để Ngày Pháp luật năm 2021 được tổ chức đồng bộ và hiệu quả Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn xây dựng kế hoạch “Ngày Pháp luật” năm 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

-  Tiếp tục tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày 09/11 năm 2021 thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên;

- Gắn với quán triệt, triển khai các nội dung theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định,…quan trọng mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2021, 2022 có liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, cán bộ, viên chức và người lao động.

- Tạo sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, viên chức, người lao động vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu:

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam  09/11 của cơ quan, đơn vị, cán bộ, viên chức người lao động cần xác định đó là việc làm hàng ngày, thường xuyên, bằng hành động, việc làm cụ thể, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam cần sâu rộng, thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức.

- Tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của các đơn vị trong tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Ngày Pháp luật Việt Nam cho toàn thể nhân viên;

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày 09/11 phải đảm bảo gắn liền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành và vận động cán bộ, viên chức, người lao động chấp hành, thực hiện: Bộ Luật Lao động năm 2019; Luật Công đoàn, Luật BHXH; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua hoặc có hiệu lực năm 2021, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi, phát triển kinh tế,…và các Nghị định của Chính phủ về xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, nhất là trong lĩnh vực trật tự xây dựng, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

-Tập trung phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia đình; các tội phạm xã hội và cháy nổ; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm... các quy định liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

2. Hình thức:

- Tổ chức tuần lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2021  bằng  lồng ghép hưởng ứng thông qua giao ban tháng, các buổi sinh hoạt chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông và sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; treo áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên đường phố chính, cơ quan, đơn vị,….

- Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

-Khẩu hiệu “Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.”.

3.Thời gian

  Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 bắt đầu từ ngày 05/11/2021 - 19/11/2021

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Phòng Tổ chức- Hành chính: xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021.

- Tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe: chuẩn bị khẩu hiệu theo kế hoạch, tin bài  đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ http://www.trungtamytehuyenthoaison.vn/.

- Các đơn vị trực thuộc TTYT huyện

Các đơn vị trực thuộc lồng ghép nội dung việc thực hiện Kế hoạch với triển khai các nhiệm vụ của đơn vị mình.

Kết thúc đợt triển khai, Phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2021 cho phòng Tư pháp huyện Thoại Sơn, Sở Y tế An Giang trước ngày 29/11/2021./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế An Giang;

- Phòng Tư pháp huyện;

- BGĐ TTYT;

- Các khoa, phòng; 

- Trạm Y tế xã, Thị trấn;

- Lưu: VT.

                                          (đã ký) 

                                    Cao Minh Lễ

 

 
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn

  In bài viếtThông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO