Tin tức trung tâm y tế

KẾ HOẠCH (BỔ SUNG) Tuyển dụng hợp đồng lao động quý 1 năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (19/01/2022) ]


KẾ HOẠCH (BỔ SUNG)

Tuyển dụng hợp đồng lao động quý 1 năm 2022

 

Căn cứ Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế;

Căn cứ Công văn số 5075/BNV-TCBC ngày 26 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-TTYT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn về việc thống nhất bổ sung tuyển dụng hợp đồng lao động quý 1 năm 2022;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;

Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch (bổ sung) tuyển dụng hợp đồng lao động quý 1 năm 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Tuyển chọn, bố trí sắp xếp người làm việc đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm còn thiếu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chuyên môn của đơn vị.

2. Yêu cầu

- Việc xét tuyển hợp đồng lao động căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu, chỉ tiêu số lượng người làm việc, định mức số lượng người làm việc và khả năng cân đối tài chính của Trung tâm Y tế để chi trả lương và chế độ khác cho người lao động theo quy định của Pháp luật; đảm bảo về số lượng, chất lượng; đúng cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định hiện hành của pháp luật.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG; ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Nhu cầu tuyển dụng

Bổ sung số lượng tuyển dụng quý 1 năm 2022 thêm 02 người, cụ thể:

Chuyên ngành cần tuyển

Số lượng

Ghi chú

Cử nhân kế toán

01

Tổng cộng Vị trí Kế toán 02 người

Y công

01

 

 

 (Đính kèm phụ lục vị trí việc làm và vị trí cần tuyển dụng)

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển ký kết hợp đồng tại Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, cụ thể như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng tốt nghiệp; có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu vị trí việc làm;

- Đối với các vị trí việc làm có yêu cầu về chức danh chuyên môn chuyên ngành y, dược thì phải có chứng chỉ hành nghề đã được cấp theo quy định.

- Không thuộc đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

- Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm kế hoạch này);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4×6, có xác nhận của địa phương (không quá 06 tháng);

- Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 06 tháng);

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Sổ hộ khẩu; chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước (sao y bản chính);

- Giấy xác nhận nhân sự theo quy định;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Quyết định nghỉ việc của đơn vị mới nghỉ (nếu trước đó có đi làm);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng chuyên môn, kết quả học tập, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ,…). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và Giấy công nhận của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Lưu ý

a) Thí sinh đăng ký dự tuyển tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả xét tuyển.

b) Không nhận phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

c) Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ, dán bìa ngoài theo mẫu.

3. Chế độ ưu tiên

Các trường hợp được ưu tiên trong xét tuyển (tuyển thẳng)

a) Người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ đúng chuyên ngành và phù hợp với vị trí, yêu cầu tuyển dụng.

b) Những người có kết quả tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

V. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức: Thông qua xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp những thí sinh có hồ sơ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Cụ thể:

- Vòng 1: Căn cứ vào phiếu đăng ký và thành phần hồ sơ dự tuyển, tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm.

- Vòng 2: Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu vòng 1 thì tiếp tục tham gia phỏng vấn trực tiếp. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả xét hồ sơ tại vòng 2.

Nội dung phỏng vấn gồm:

- Kiến thức cơ bản liên quan đến vị trí tuyển dụng;

- Đánh giá kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong quá trình phỏng vấn.

VI. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

1. Thành viên Hội đồng tuyển dụng: 07 người gồm:

- Ông Cao Minh Lễ, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng;

- Bà Nguyễn Thị Sương, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Ông Trần Ngọc Điệp, Phó Giám đốc, Ủy viên;

- Ông Võ La Cường, Phó Giám đốc, Ủy viên;

- Ông Nguyễn Trọng Nhân, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Ủy viên;

- Bà Nguyễn Thị Phương Nhung, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Ủy viên;

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Ủy viên - Thư ký.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và có các nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, công bố danh sách những người đủ điều hiện và tiêu chuẩn dự tuyển;

- Tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động;

- Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo kết quả tuyển dụng lên Ban giám đốc để xem xét, phê duyệt.

VII. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Địa điểm nhận hồ sơ:

Hồ sơ được nộp tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn. Địa chỉ: ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

2. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc (trong giờ hành chính) kể từ ngày thông báo (sẽ có thông báo cụ thể sau).

3. Thời gian phỏng vấn dự kiến: tùy theo số lượng đăng ký dự tuyển, Trung tâm Y tế sẽ có thông báo cụ thể.

4. Một số lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển phải do trực tiếp người có nhu cầu dự tuyển nộp, khi nộp có ký nhận, không nhận qua trung gian.

- Không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không ghi đầy đủ thông tin theo quy định.

- Khi tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, cán bộ được giao tiếp nhận hồ sơ kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển đảm bảo đúng theo yêu cầu của vị trí việc làm xét tuyển.

 VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm: Triển khai thực hiện kỳ xét tuyển theo đúng Kế hoạch này.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm:

- Phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, tổng hợp và lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển.

- Báo cáo Giám đốc Trung tâm Y tế quyết định công nhận kết quả xét tuyển đối với thí sinh trúng tuyển theo quy định, đảm bảo kỳ xét tuyển được thực hiện nghiêm túc, công khai, công bằng, chất lượng và đúng quy chế.

- Dự toán kinh phí tổ chức thực hiện. Tổng 730.000 đồng trong đó bao gồm:

+ Nước uống Hội đồng tuyển dụng + Ban đề thi + Ban sát hạch + Ban kiểm tra hồ sơ + Ban tiếp nhận hồ sơ: 04 buổi x 15 người x 8.000 = 480.000 đồng.

+ Photo đề thi: 50 bộ x 5.000/1 bộ = 250.000 đồng.

3. Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm: Cân đối chi theo quy định.

4. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ có trách nhiệm:

 Thông báo Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung tâm Y tế; đồng thời niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và các thông tin liên quan đến tuyển dụng Lao động hợp đồng trên Cổng Website của đơn vị, http://www.trungtamytehuyenthoaison.vn/.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị, cá nhân phản ánh, (Phòng Tổ chức hành chính - Số điện thoại 0296.711.914) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc xem xét, giải quyết./.
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn

  In bài viếtThông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO