Thông tin thuốc

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc Generic Thuộc: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023-2025 cho các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang
[ Cập nhật vào ngày (27/11/2023) ]


1

 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /QĐ-SYT An Giang, ngày tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc Generic

 

Thuộc: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023-2025 cho các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ AN GIANG

 

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 31/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế An Giang;

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

 

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023-2025 cho các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang;

 

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang điều chỉnh Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023-2025 cho các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang;

 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 25/9/2023 của Tổ Thẩm định sở y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023-2025 cho các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang với các nội dung cụ thể như sau:

 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc Generic

 

2. Địa điểm đấu thầu: số 60, đường Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 

3. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

 

2

 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng; xét thầu từng phần.

 

5. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

- Tổng số sản phẩm trúng thầu: gồm 1.666 mặt hàng thuốc và tên nhà thầu trúng thầu (theo Danh mục đính kèm).

 

- Tổng giá trị trúng thầu: 1.868.409.128.542 đồng (Một nghìn tám trăm sáu mươi tám tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu, một trăm hai mươi tám nghìn, năm trăm bốn mươi hai đồng).

 

(Giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến bên mua)

 

6. Hình thức hợp đồng: theo đơn giá cố định.

 

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang ký thỏa thuận khung với các nhà thầu, Giám đốc các đơn vị y tế công lập và tư nhân trong tỉnh ký kết hợp đồng mua bán thuốc với các đơn vị trúng thầu để thực hiện việc giao nhận và thanh toán trên cơ sở các nội dung của thỏa thuận khung đã được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang ký kết với các nhà thầu.

 

7. Nguồn vốn: từ ngân sách cấp, thu viện phí, bảo hiểm y tế; nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác.

 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

 

Thỏa thuận khung ký kết với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang: 26 tháng.

 

Hợp đồng mua bán với các cơ sở y tế: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

9. Phạm vi áp dụng: áp dụng kết quả trúng thầu cho tất cả các cơ sở y tế công lập và tư nhân trong tỉnh.

 

Điều 2: Giao cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang thông báo kết quả trúng thầu và phân bổ số lượng cho các đơn vị y tế trong tỉnh.

 

Điều 3: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Giám đốc các đơn vị y tế trong tỉnh và các nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Cục QLD-BYT;- UBND tỉnh;- BHXH tỉnh;- KBNN tỉnh;- Các đơn vị y tế trong tỉnh;- Lưu: VT, NVD. KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCTừ Hoàng Tước

 
SỞ Y TẾ Theo SỞ Y TẾ
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO