Tin tức trung tâm y tế

Về việc báo giá Giám sát môi trường năm 2023 của Trung tâm Y tế Thoại Sơn
[ Cập nhật vào ngày (14/03/2023) ]


Kính gửi:  Các tổ chức/ cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực

                                                                                                 thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường.

 

 Căn cứ  Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số:822/QĐ-STNMT ngày 21/07/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang về việc phê duyệt Báo cáo đáng giá tác động môi trường của Dự án Bệnh viện Đa khoa Thoại Sơn

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường năm 2023 như sau:

 

STT

NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

ĐVT

SL

Đơn giá

Thành tiền

1

Khảo sát, thu mẫu tại khu vực dự án (thu mẫu tại hiện truờng và phân tích trong phòng thí nghiệm).

 

 

 

 

a

Phân tích chất lượng khí thải:  Lưu lượng, Nhiệt độ buồng thứ cấp, bụi tổng, CO, NO2, SO2, HCl, Hg, Cd, Pb.

Lần

4

 

 

b

Phân tích chất lượng nước thải : pH, BOD, COD, TSS, H2S, N-NH3, N-NO3, Dầu mỡ ĐTV, P-PO43-, Coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio cholera

Lần

4

 

 

c

Phân tích chất lượng khí xung quanh: Tiếng ồn, bụi tổng, NO2, SO2, CO, HCl

Lần

4

 

 

d

Phân tích chất lượng nước mặt: pH, DO, TSS, BOD, COD, N-NH3, Coliforms

Lần

2

 

 

e

Dụng cụ thu mẫu nước

Lần

6

 

 

f

Dụng cụ thu mẫu không khí

Lần

8

 

 

g

Công thu mẫu nước

Lần

6

 

 

h

Công thu mẫu không khí

Lần

8

 

 

2

Xe thu mẫu và vận chuyển mẫu đi phân tích

Lần

4

 

 

3

Chi phí viết báo cáo và đề xuất phương án khắc phục, xử lý

Lần

5

 

 

 

Đề nghị các tổ chức/ cá nhân kinh doanh doanh trong lĩnh vực thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường trên hãy báo giá về địa chỉ:

- Họ tên người nhận hồ sơ: Trần Văn Chỏi,   SĐT: 0918.811162

- Phòng TC-HC,  Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

- Địa chỉ: Ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Email phòng TC-HC: phongtchcttytets@gmail.com

- Hồ sơ xin gửi về trước ngày 23/03/2023 (10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo)

Hồ sơ cơ bản của nhà cung cấp: Khi có kết quả chào giá thấp nhất

1. Giấy phép hoạt động kinh doanh (sao Y);

2. 01 bộ báo cáo tài chính năm gần nhất;

3. Ít nhất 01 bộ hợp đồng + Biên bản thanh lý với đơn vị khác trong thời gian gần đây nhất;

4. Bảng chào giá của công ty có dấu.

Trung tâm Y tế huyện  Thoại Sơn trân trọng thông báo./.
Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO