Tin tức trung tâm y tế

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (02/01/2024) ]

Công khai dự toán bổ sung năm 2023


 

 

  SỞ Y TẾ AN GIANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị: TTYT.H.Thoại Sơn                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

                                                          Thoại Sơn, ngày  28  tháng 12 năm 2023

 

 

BÁO CÁO

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

 

 

 

STT

Nội dung

Hình thức công khai

Thời gian công khai

Ghi chú

 

 

 

 

 

1

Công khai dự toán bổ sung năm 2023

Dán bảng thông tin tại

Cơ quan

 

28/12/2023

(30 ngày kể từ ngày ra quyết định)

QĐ 1189/QĐ-SYT ngày 26/12/2023

 

                                                                   Thủ trưởng đơn vị

                  

                               (đã ký)

 

 

                                 BS Trần Ngọc Điệp

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN THOẠI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 932 /QĐ- TTYT

Thoại sơn, ngày 28 tháng 12 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023

 của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-SYT ngày 26/12/2023 của Sở y tế An Giang về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn;

Xét đề nghị của TP. Tài chính kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Khối dự phòng và dân số Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn (Phụ lục đính kèm).

                                                                                               

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

 

Điều 3. TP. TCCB - HCQT, Trưởng Phòng Tài chính kế toán và các Khoa, Phòng trực thuộc Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Sở y tế An Giang;
- Các Khoa, phòng trực thuộc;
- Lưu :VT, KTo.

               GIÁM ĐỐC

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Biểu số 2

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC

    ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn

Chương: 423

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 932 /QĐ- TTYT ngày 28/12/2023 của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn )

Đvt: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

1

Số thu phí, lệ phí

 

1.1

Lệ phí

 

1.2

Phí

 

 

Phí thẩm định cơ sở SX, KD thực phẩm, DV ăn uống

 

1.3

Khác

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

2.1

Chi sự nghiệp y tế

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

a.1

Phí

 

 

Phí thẩm định cơ sở SX, KD thực phẩm, DV ăn uống

 

a.2

Khác

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

3.1

Lệ phí

 

3.2

Phí

 

 

Phí thẩm định cơ sở SX, KD thực phẩm, DV ăn uống

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

512

1

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

512

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

512

 

Chi khám bệnh, chữa bệnh

0

 

Chi y tế dự phòng

458

 

Dân số

54

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

Quỹ KCB người nghèo

 

 

Thù lao CTV dân số

 

 
Phòng Tài chính Kế Toán - TTYT Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO