Tin tức trung tâm y tế

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THU - CHI NĂM 2024
[ Cập nhật vào ngày (05/01/2024) ]

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn công khai dự toán Thu- chi năm 2024


 

 

  SỞ Y TẾ AN GIANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị: TTYT.H.Thoại Sơn                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

                                                          Thoại Sơn, ngày  04  tháng 01 năm 2024

 

 

BÁO CÁO

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

 

 

 

STT

Nội dung

Hình thức công khai

Thời gian công khai

Ghi chú

 

 

 

 

 

1

Công khai dự toán Thu- chi năm 2024

Dán bảng thông tin tại

Cơ quan, website đơn vị

 

04/01/2024

(30 ngày kể từ ngày ra quyết định)

QĐ 1244/QĐ-SYT ngày 29/12/2023

 

                                                                   Thủ trưởng đơn vị

                                                                            (đã ký)             

                                                                 BS Trần Ngọc Điệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN THOẠI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45 /QĐ- TTYT

Thoại sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán Thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

 của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-SYT ngày 29/12/2023 của Sở y tế An Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn;

Xét đề nghị của TP. Tài chính kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn (Phụ lục đính kèm).

                                                                                               

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

 

Điều 3. TP. TCCB - HCQT, Trưởng Phòng Tài chính kế toán và các Khoa, Phòng trực thuộc Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Sở y tế An Giang;
- Các Khoa, phòng trực thuộc;
- Lưu :VT, KTo.

               GIÁM ĐỐC

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Biểu số 2

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC

    ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn

Chương: 423

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 45 /QĐ- TTYT ngày 04/01/2024 của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn )

Đvt: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

1

Số thu phí, lệ phí

26

1.1

Lệ phí

 

1.2

Phí

26

 

Phí thẩm định cơ sở SX, KD thực phẩm, DV ăn uống

26

1.3

Khác

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

2.1

Chi sự nghiệp y tế

18

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

a.1

Phí

18

 

Phí thẩm định cơ sở SX, KD thực phẩm, DV ăn uống (40% CCTL: 7 trđ)

18

a.2

Khác

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

8

3.1

Lệ phí

 

3.2

Phí

8

 

Phí thẩm định cơ sở SX, KD thực phẩm, DV ăn uống

8

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

44.881,349

1

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

44.881,349

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

39.845

 

Chi khám bệnh, chữa bệnh

15.015

 

Chi y tế dự phòng (10% tiết kiệm: 282 triệu đồng)

22.210

 

Dân số (10% tiết kiệm: 41 triệu đồng)

2.620

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5.036,349

a

Quỹ KCB người nghèo

10

b

Dân số

974,667

 

Thù lao CTV dân số xã

722,4

 

Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (2018-2025)

27,75

 

Chương trình kiểm soát cân bằng giới tính khi sinh

34,34

 

Chương trình củng cố nâng cao chất lượng DS-KHHGĐ và DV KHHGĐ

59,624

 

KH thực hiện chương trình TT về DS tỉnh 2021-2025

29,3

 

Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh, sơ sinh 2021-2025 tỉnh

29,375

 

Chương trình củng cố hệ thống thông tin thống kê chuyên ngành DS 2021-2025 tỉnh An Giang

48,378

 

Kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh hoạt phù hợp các vùng, đối tượng

23,5

c

Dự phòng

4.051,682

 

Chiến dịch bổ sung Vitamin A

30,456

 

Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

25

 

Chương trình suy DD trẻ em

27,64

 

Đề án CSSKSS, sức khỏe tình dục vị thành niên An Giang 2022-2025

44,2

 

Hoạt động phòng chống tác hại rượu, bia

6

 

Hoạt động y tế lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích

1,6

 

Hoạt động phòng chống bệnh lao

89,13

 

Hoạt động phòng chống bệnh phong

1,68

 

Hoạt động phòng chống bệnh Sốt rét

1,8

 

Hoạt động phòng chống bệnh SXH

330

 

Hoạt động phòng chống bệnh tim mạch

60,18

 

Y tế trường học

28,8

 

Tiêm chủng mở rộng

152,216

 

Hoạt động an toàn thực phẩm

3,4

 

Hoạt động phòng chống bệnh HIV/AIDS

179,48

 

Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và TT y tế

2,28

 

Hoạt động CSSK tâm thần cộng đồng

50,3

 

Chính sách đãi Ngộ xã (VC và hợp đồng chuyên môn tại TYT: 2.926,8 trđ; nhân viên y tế khóm, phường, thị trấn 90,72 trđ

3.017,52

 
Tập tin đính kèm

Phòng Tài chính Kế Toán - TTYT Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO