Tin tức trung tâm y tế

THƯ CHÀO GIÁ về việc báo giá sửa chữa Bảo trì máy lạnh năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (15/04/2024) ]

Về việc báo giá sửa chữa Bảo trì máy lạnh năm 2024.


SỞ Y TẾ AN GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ THOẠI SƠN

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

        Số : 517./TM-TTYT                                                                 Thoại Sơn, ngày  15  tháng 4   năm 2024

  Về việc báo giá sửa chữa

Bảo trì máy lạnh năm 2024

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

 

Căn cứ Luật số: 15/2017/QH14 luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017.

Căn cứ vào nhu cầu thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì máy lạnh năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa Bảo trì máy lạnh năm 2024. Với nội dung cụ thể như sau:

STT

TÊN HÀNG

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

1

Vệ sinh 1HP-15HP

Bộ

01/ 1 lần

 

2

Vệ sinh 2 HP

Bộ

01/ 1 lần

 

3

Sạc ga bổ sung 1HP,15HP, 2HP

Bộ

01/ 1 lần

 

4

Sạc ga nguyên bộ 1HP,15HP, 2HP

Bộ

01/ 1 lần

 

5

Capa

Cái

01

 

6

Blok 1HP

Cái

01

 

7

Blok 1,5HP

Cái

01

 

8

Blok 2HP

Cái

01

 

9

Sửa Booard

Cái

01

 

10

Thay Booard

Cái

01

 

11

Tháo dỡ, lắp đặt

Bộ

01

 

 

Đề nghị các tổ chức/ cá nhân kinh doanh doanh trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa máy lạnh trên hãy báo giá về địa chỉ:

- Họ tên người nhận hồ sơ: Trần Văn Chỏi,   SĐT: 0918.811162

- Phòng TC-HC,  Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

- Địa chỉ: Ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Email phòng TC-HC: phongtchcttytets@gmail.com

- Hồ sơ xin gửi về trước 17h ngày 26/04/2024 (10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo)

Yêu cầu hồ sơ cơ bản của nhà cung cấp:

1. Giấy phép hoạt động kinh doanh (sao Y);

2. It nhất 01 bộ hợp đồng + Biên bản thanh lý với đơn vị khác trong thời gian gần đây nhất;

3. Bảng chào giá của công ty có dấu.

Trung tâm Y tế huyện  Thoại Sơn trân trọng thông báo./.

 

                                                                             GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;                                                         (Đã ký)

- Lưu VT, Phòng TCHC;

- Trang website trung tâm y tế Thoại Sơn.                        Trần Ngọc Điệp

 

 
Tập tin đính kèm

phòng TCHC- TTYT Thoại Sơn
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO