tin tức y tế

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
[ Cập nhật vào ngày (12/06/2024) ]

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán bổ sung năm 2024 về thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025


Công bố công khai số liệu dự toán bổ sung năm 2024 về thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn (Phụ lục đính kèm).
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - TTYT THOẠI SƠN
Text/HTML

Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO